• https://www.facebook.com/groups/283135492088090/?fref=ts
PROJELER
Site Haritası

NEŞİDE


https://avcilar.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_08/21103713_NesideDergi_1.pdf

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret29113
YAYIN İLKELERİ
Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, NEŞİDE bütün yayın haklarına sahip olur.
Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir. Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için gönderilmemiş olmalıdır.
Yayımlanan çalışmanın her türlü yayın hakkı NEŞİDE dergisine aittir.
Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editör(ler) tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir. Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili üç hakem belirlenir. Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 20 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulu'nun belirlediği sıraya göre yayınlanır.
YAZIM İLKELERİ
• İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.
• Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Microsoft Office 2007 ve üzeri bir programda Times Yazı Tipi, 12 punto 1 satır aralığı ile yazılmış olmalı (Özet 9 punto 1 satır aralığı). Farklı yazı tipi kullananlar yazı tipini destekleyen fontları da eklemelidir.
• Yazının pay ayarları: üst: 4cm, sol: 4cm, sağ: 4cm, alt: 4cm, paragraf aralığı: önce 6nk; sonra 6nk; satır aralığı: tek olmalıdır.
• Çalışmalar, avcilarmemdergi@gmail.com adresine elektronik olarak gönderilmelidir.
• Çalışmanın başına, 150 sözcükten fazla olmayacak şekilde Türkçe özet ve anahtar kelimeler konulmalıdır. •
Çalışmalardaki sıralama şu şekilde düzenlenmelidir:
TÜRKÇE BAŞLIK Özet Anahtar Kelimeler Giriş Bölümler Sonuç Kaynakça

• Makalelerdeki dipnotlar, bilimsel yazılardaki kaynakça yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp metin içerisinde verilmelidir. (bk. Kaynakça yazımı)
• Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
• Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez. • Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir. Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz.
• Çalışmaların için en geç 05.01.2018 kadar elektronik ortamda dergiye ulaşması gerekmektedir.
KAYNAKÇA YAZIMI

A-KİTAPLAR
a) Tek yazarlı kitap : Kaynakçada: Onay, Ahmet Talat. (2000), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Akçağ Yayınları, Ankara.
Metin içindeki göndermede: (Onay, 2000 : 22-27).
b) İki yazarlı kitap : Kaynakçada: Şentürk, Ahmet Atilla, Kartal, Ahmet. (2004), Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul.
Metin içindeki göndermede: (Şentürk ve Kartal, 2004 : 96)
c) İkiden çok yazarlı kitap : Kaynakçada: İsen Mustafa, Macit Muhsin, Horata Osman, Kılıç Filiz, Aksoyak İsmail Hakkı (2002), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara.
Metin içindeki göndermede: (İsen vd. 2002 : 82).
d) Editörlü Kitapta Bölüm : Kaynakçada: Kılıç, Atabey. (2009), “Manzum Sözlükler-Beden Kelimeleri Sözlüğü”, Beden Kitabı, (Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Aylin Koç), Kitabevi Yayınları, İstanbul, s. 277-300.
Metin içindeki göndermede: (Özçelik, 2006 : 281)
e)Eski El Yazması Eser: Kaynakçada: Lebîb-i Âmidî, Dîvân-ı Lebîb, Millet Kütüphanesi Ali Emiri Ef. Manzum, No: 382.
Metin içindeki göndermede: (Dîvân-ı Lebîb, 382, v. 15b-16a)
e)Eski Basma Eser:
Kaynakçada: Dîvân-ı Leylâ Hanım. (1260), Kahire, Bulak Matbaası.
Metin içindeki göndermede: Dîvân-ı Leylâ, 1260: 18.
B-MAKALELER
a) Tek yazarlı makale: Kaynakçada: Kaplan, Mehmet. (1951), “Tabiat Karşısında Abdülhak Hamid II”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C 4, S 3, s. 167-187)
Metin içindeki göndermede: (Kaplan, 1951 : 168)
b) İki yazarlı makale: Kaynakçada: Albayrak, M. ve Erkal, M. (2003), “Başarıya Giden Yolda İfade ve Beceri Derslerinin (Türkçe-Matematik) Birlikteliği”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:158, Ankara
Metin içindeki göndermede: (Albayrak ve Erkal, 2003 : 77-80)
c) İkiden çok yazarlı makale : Kaynakçada: Gönen Mübeccel, Çelebi Öncü Elif, Isıtan Sonnur. (2004), “İlköğretim 5. 6. 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı : 164, Ankara, s. 7-35. Metin içindeki göndermede: (Mübeccel vd., 2004 : 30).
                                    C-ANSİKLOPEDİ MADDESİ:

Kaynakçada: Akün, Ömer Faruk. (1994), “Divan Edebiyatı”. DİA, C.9, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları”, İstanbul.
Metin içindeki göndermede: (Akün, 1994 : 160)
                  D-YAZARI BELLİ OLMAYAN RESMİ, ÖZEL YAYINLAR,                               RAPORLAR
Kaynakçada: DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. (2000), Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara. Metin içindeki göndermede: (DPT, 2000 : 74)
                              E-ÇEVİRİ ESERLER
Kaynakçada: Andrews Walter G. (2000), Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı, (Çev.) Tansel Güney, İletişim Yayınları, Ankara.
Metin içindeki göndermede: (Andrews, 2000 : 135)
                             F-TEZLER

Kaynakçada: Bulut, Erol. (1998), Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Ekonomik Etkileri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Metin içindeki göndermede: (Bulut, 1998 : 13

                             G-BİLDİRİLER
Kaynakçada: Çeltik, Halil (2014) “Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Excel Kullanımı”, Alî Emîrî Hatırasına Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s. 111-123, Diyarbakır.
Metin içindeki göndermede: (Çeltik, 2014 : 119)
                     H-İNTERNET KAYNAKLARI E-Makale / Ansiklopedi                                  Maddesi 
Kaynakçada: Pilav, Salim (e-makale), “Âkif Paşa”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (TEİS), http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1003 (Erişim Tarihi: 12.04.2015).
Metin içindeki göndermede: (Pilav, e-makale: 2)
2) E-Kitap Kaynakçada:
Akdoğan, Yaşar (e-kitap), Ahmedî Divanı,http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78357/ahmedi-divani.html
Metin içindeki göndermede: (Akdoğan, e-kitap: 15)